OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Medzníky

 

Rok 1988
 
Vznik Detského domova Ilava - Klobušice
 
Rok 1996
 
Detský domov sa stáva zariadením s právnou subjektivitou.
 
Rok 1997
 
Detské domovy prechádzajú od 1.1. 1997 z rezortu ministerstva školstva do rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto roku začína materiálny rozmach detského domova. Zariadenie sa pripravuje na zmenu filozofie v poskytovaní starostlivosti o zverené deti, pripravuje sa na prechod z internátneho typu na rodinný typ zariadenia. Výraznú finančnú a morálnu pomoc detskému domovu poskytol KÚ – odbor sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne.
 
Rok 1998 – 2000
 
Od 1.9.1998 je vytvorená prvá výchovná skupina rodinného typu so samostatným hospodárením. V skupine pôsobí dvojica vychovávateľov, muž a žena. Postupne sa vytvárali ďalšie skupiny rodinného typu, v roku 1999 druhá a zostávajúce dve v roku 2000.
Prvými vychovávateľmi vo výchovných skupinách rodinného typu boli:
Jarmila Megová, Miroslav Bajza
Rudolfa Huboňová, Peter Nemák, Bc.
V rokoch 1998 a 1999 boli vytvorené aj prvé dve profesionálne rodiny – p. Rusňáková Zdenka, predtým vychovávateľka v detskom domove, ktorá začala vychovávať v svojom domácom prostredí Renátu Harvanovú a následne p. Iveta Kobydová, ktorá začala v svojom domácom prostredí poskytovať starostlivosť Slavomíre a Veronike Šípošovým a Terézii Milenkovskej. 
 
Rok 2003
 
Meniace sa spoločenské pomery a v súvislosti s nimi čoraz náročnejšie podmienky pre prevzatie zodpovednosti mladých ľudí za svoju budúcnosť viedli detský domov k vypracovaniu programu osamostatňovania sa detí a mladých dospelých umiestnených v našom zariadení. Program je zameraný na zabezpečenie si základných existenčných potrieb  
    - získanie a udržanie si práce
- získanie a udržanie si bývania
   - naučiť sa hospodáriť s finančnými prostriedkami
 
V rámci tohto programu detský domov v  roku 2003 slávnostne otvoril šesť garzoniek, postavených v areáli zariadenia. Podmienkou, aby mladý dospelý mohol využiť túto pomoc detského domova , je pracovať a ročne si z vlastného platu našetriť minimálne 50.000 Sk, ktoré potom následne využije na zabezpečenie si vlastného bývania. V garzonke môže mladý dospelý, za predpokladu dodržania zmluvy o bývaní, bývať do 25.rokov.
V garzonke môže mladý dospelý bývať aj v prípade, že študuje na vysokej škole. V takomto prípade sa mladý dospelý musí podieľať na svojej budúcnosti brigádnickou činnosťou v čase svojho voľna.
Prvou obyvateľkou garzonky sa stala Vladimíra Zboranová, ktorá počas pobytu v garzonke získala stredoškolskú kvalifikáciu vychovávateľstvo a rozšírila si svoje vzdelanie o štúdium špeciálnej pedagogiky. V našom zariadení pracovala ako pomocná vychovávateľka.
Zatiaľ v garzonkách bývalo 14 mladých dospelých, 3 tehotné ženy od šiesteho mesiaca tehotenstva do šiestich mesiacov dieťaťa po narodení. V rámci sanácie a kontaktu rodiča s dieťaťom využilo možnosť ubytovať sa vo vyčlenenej garzonke na tento účel 5 rodičov.
 
Rok 2004
 
Detský domov zakúpil v Ladcoch rodinný dom, do ktorého bola vyčlenená jedna samostatná skupina s desiatimi deťmi a štyrmi vychovávateľmi. T.č. je v rodinnom dome ubytovaných desať detí a starajú sa o nich 4 vychovávateľky a jedna pomocná vychovávateľka.
 
 
Rok 2005
 
Tento rok bol pre detské domovy prelomovým rokom. Do platnosti vstúpil zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Zákon zmenil postavenie detských   domovov a definitívne s stali zariadeniami pre dočasný pobyt detí v ňom. Uprednostnilo sa umiestňovanie detí predovšetkým do profesionálnych rodín, najmä deti do jedného a do troch rokov. Zákon umožnil zriadiť v detskom domove diagnostické skupiny a špecializované skupiny zamerané na poruchy správania sa, pre deti do troch rokov, mladých dospelých.
Od 1.9.2005 v našom detskom domove začala pôsobiť diagnostická skupina a jedna špecializovaná skupina zametaná na poruchy správania sa. Diagnostická skupina a špecializovaná skupina boli zriadené ako prvé na Slovensku.
Prvým prijatým dieťaťom do diagnostickej skupiny bola Simona Jarošincová, 14 rokov.
 
Rok 2006
 
V detskom domove bola zrušená centrálna kuchyňa a samostatné skupiny tak úplne prešli na samohospodárenie s celodennou prípravou stravy.
Skupina obdrží v januári rozpočet na celý kalendárny rok ( je vyčlenený z rozpočtu detského domova) a mesačne z neho čerpá jednu dvanástinu. Použitie finančných prostriedkov v skupine riadi, zodpovedá za ich použitie a zúčtováva ich mesačne vychovávateľ zodpovedný za samohospodárenie v skupine.
 
Rok 2008
 
Od 1.9.2008 sú v detskom domove tri špecializované skupiny zamerané na poruchy správania sa a jedna diagnostická skupina. Deti relatívne bez porúch správania sú umiestnené vo vyčlenenej samostatnej skupine, v satelite detského domova v Ladcoch.
 
Rok 2009
 
- znížená kapacita na 42 detí

Rok 2016

zrušená diagnostická skupina, jej priestory sa vyčlenili na ambulantnú a pobytovú formu práce s rodinou. Personálne obsadenie skupiny je šesť zamestnancov. Pribudla Samostatná skupiny pre mladých dospelých. Kapacita sa zvýšila na 50 detí

Rok 2017

 špecializované skupiny sa premenovali na samostatné skupiny, detský domov sa aj naďalej špecializuje na poruchy správania 

Rok 2018

Zvýšená kapacita na 54 detí, samostatná skupina má 10 detí. Vybudovali sme workoutové ihrisko, jeho súčasťou je basketbalové ihrisko, preliezačky s húpačkami a trampolína

Rok 2019
 
Novelizácia zákona č. 305/2005 Z. z.
- zmena názvu zariadenia Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice
- vykonávanie opatrení terénnou a ambulantnou formou
 
Rok 2020
 
- zvýšená kapacita na 58 detí
- rozšírili sme sieť PNR na päť