OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 14.12.2020 17:24:05 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Voľné pracovné miesta

Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice

 Voľné  pracovné miesto: profesionálny rodič

 Miesto výkonu práce : Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice

 Názov pracovnej pozície: Profesionálny rodič

Počet voľných miest: 1

Hlavné úlohy: profesionálny rodič je zamestnancom Centra pre deti a rodiny, ktorý sa stará o zverené dieťa v svojom domácom prostredí.

Termín nástupu: ihneď

Základná mzda: od 728,00 EUR

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 Kvalifikačné predpoklady:     stredoškolské s maturitou (pedagogické je výhodou)

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti:     mierne pokročilý

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

- pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži, dobré rodinné zázemie  

Osobitné kvalifikačné požiadavky:  Certifikát o absolvovaní  prípravy na výkon profesionálneho rodičovstva 

Svoju žiadosť zasielajte na adresu : Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice,

resp. elektronickou poštou na adresu: pam.ilavaklobusice@ded.gov.sk, riaditel.ilavaklobusice@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu profesionálneho rodiča:

  1. Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  2. kópia maturitného vysvedčenia ( príp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
  3. Certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo
  4. kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,
  5. profesijný štruktúrovaný životopis,
  6. motivačný list
  7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až f)
  8. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
  9. písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 27.04.2020. Požadované doklady zasielajte na adresu centra pre deti a rodiny, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Vaše žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

V Klobušiciach, 14.04.2020