OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Ochrana osobných údajov
Základné zásady ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ : Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice
Adresa : M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava
IČO : 31116001
Zodpovedná osoba : BWSS, s.r.o. – Monika Štúriková
Kontaktný mail : zodpovednaosoba@bwss.sk
Pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám
ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom
sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej
osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu
primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré
zohľadňujú najmä:
o zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť,
obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných
údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
o zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných
osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania
osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
o povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
o odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
o poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
o prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov
a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
o prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných
práv dotknutej osoby;
o riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä
náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov,
zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík
so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním
a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).
Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov
Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené
o Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto
zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a
oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto
účelom.
o
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov,
a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal
byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť.
Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne
rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený
zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných
údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
o Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť
dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné
údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby.
Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej
osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne
a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela
im.
o Vaše osobné údaje preto spracúvame za účelom splnenia zákonných povinností na úseku
daní a účtovníctva, za účelom realizácie, fakturácie
Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje
budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú
v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované
a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.
Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:
a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:
o právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby;
o v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným
osobným údajom a právo získať tieto informácie:
- informáciu o účeloch spracúvania;
- informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
- informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
- ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie
je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
- informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich
sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva
namietať proti takémuto spracúvaniu;
- informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
- ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o
ich zdroj;
- informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v
článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom
postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov
pre Dotknutú osobu;
o právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa
prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii;
o právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky,
že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky
na práva a slobody iných;
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá
osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby
poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré
Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa
poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný
spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo
predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá.
Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade
žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom
alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť
sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:
o právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré
sa týkajú Dotknutej osoby;
o právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete
požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na
zabudnutie“), ktorého obsahom je:
o právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré
sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia
podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba
namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie
alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8
ods. 1. Nariadenia;
o právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane
technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje,
ich kópiu alebo repliky;
pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1.
a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto
dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie
alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a
i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené
v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše
osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú
žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná
povinnosť.
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:
o právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:
- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
Dotknutej osoby;
o právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto
písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou
uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu
o právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ
nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme
obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme
mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého
obsahom je:
o právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté,
každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené
podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo
si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
o právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba
požaduje;
Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená
povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej
osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania.
Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych
dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:
o právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
- sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b)
Nariadenia, a súčasne;
- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;
- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ
bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
o právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste
nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za
splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz
osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás
získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:
o právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1.
písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto
ustanoveniach Nariadenia;
o [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na
základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval
osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
o právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby,
na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na
účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
o (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať
proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím
technických špecifikácií;
o právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia,
avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov
verejného záujmu;
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku
proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu
alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme
ihneď po obdržaní námietky.
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého
obsahom je:
o právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22
ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo
plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej
únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň
stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby];
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená,
že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne
účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto
spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom
súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a
oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský
zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva
dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o
ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:
o právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej
osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov;
o Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice,
elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,
telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť
najneskôr do 3 dní;
o Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov
obsahovať:
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;
- označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý
pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo;
- predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní
osobných údajov porušili;
- dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;
- kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo
uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa;
o Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V
odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov.
O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania;
o Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_pod
la_noveho_zakona.docx).
Právne základy spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp.
§ 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp.
§ 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia
pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm.
c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné
predpisy:
o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;
o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
o zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
o zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
o a iné.