OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Súčasnosť

 

 

Stratégia súčasnej práce je zameraná na tieto hlavné oblasti:

Práca s rodinou

Do 2 týždňov od prijatia dieťaťa sa uskutoční prípadová konferencia ÚPSVaR a centra, kde sa vytvorí plán sociálnej práce. Súčasť plánu tvoria termínované úlohy, pravidelné vyhodnocovanie minimálne jeden krát za pol roka, pri VO každé dva mesiace, zodpovedná osoba manager prípadu – sociálny pracovník UPSVaRu, koordinátor prípadu -sociálny pracovník CDR, OT.

Následne CDR organizuje každého ½ roka pre každé dieťa prípadové konferencie s následným stanovením si plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou za účasti príslušného ÚPSVaR, obecného úradu, matky, otca, širšej rodiny, zástupcov školského zariadenia, príp. iných inštitúcií. Dieťa je vždy prítomné na tomto stretnutí, ktoré organizujeme buď v CDR, v komunitných centrách, v mieste jeho trvalého pobytu v priestoroch mestských alebo obecných úradov príp. na príslušnom ÚPSVaR. Osvedčilo sa nám vycestovať s dieťaťom do terénu, kedy využívame i dlhšie osobné stretnutia dieťaťa s rodinou, prípadne prešetrenie bytových podmienok v rodine.

Cieľom prípadových konferencií je buď sanácia rodinného prostredia, po 15. roku veku sa u detí zameriavame na prípravu na osamostatnenie sa, hľadáme pre deti adekvátne formy NRS. 

Plán psychologickej starostlivosti je vypracovaný na každý rok, a to na základe odbornej psychodiagnostiky klienta alebo na základe úloh vyplývajúcich z prípadových konferencií. Plán sa vypracováva najdlhšie na obdobie jedného roka (od septembra do augusta nasledujúceho roka). Plán sa vyhodnocuje 2x ročne (január, august).

Plán špeciálnopedagogickej starostlivosti je vypracovaný na každý rok, a to na základe odbornej špeciálnopedagogickej diagnostiky klienta alebo na základe úloh vyplývajúcich z prípadových konferencií. Plán sa vypracováva najdlhšie na obdobie jedného roka (od septembra do augusta nasledujúceho roka). Plán sa vyhodnocuje 2x ročne (január, august).

Výchovný plán tvorí vychovávateľ spoločne s dieťaťom na obdobie jedného roka u detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Úlohy pre  celoročnú prácu sa dotýkajú nasledujúcich oblastí: vzdelávanie, správanie, pracovná výchova, záujmová činnosť, sociálne zručnosti, citová výchova, hospodárenie s financiami. Celoročné úlohy sa vyhodnocujú 1x ročne. Celoročné úlohy sú rozpracované do mesačných úloh v pláne a zároveň si dieťa mesačne úlohy vyhodnotí v spolupráci s vychovávateľom.

Deti s nariadeným výchovným opatrením majú stanovené úlohy na obdobie pobytu v zariadení s mesačným vyhodnocovaním.

V rámci prípravy mladých dospelých na osamostatnenie sa si mladý dospelý vypracováva v spolupráci so sociálnou pracovníčkou plán osamostatnenia, ktorý vyhodnocuje mesačne.

 

Starostlivosť o deti

Centrum zabezpečuje kompletnú starostlivosť o deti :

1.  V piatich profesionálnych náhradných rodinách - 10 detí

2.  V samostatne usporiadanej skupine Satelit Ladce /RD/ - 10 detí

3.  V troch samostatne usporiadaných skupinách /kmeňová budova/ - 30 detí

4.  V samostatnej skupine mladých dospelých - 8 MD