OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pracovné príležitosti

Vyhlásenie výberového konania 3/2022

Kraj: Trenčiansky

Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice

Výberové  konanie číslo: 3/2022

Názov pozície: Sociálny pracovník

Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar: Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice

Doba neurčitá.

Plat: od 842,50 EUR  v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Hlavné úlohy: odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Termín nástupu: 5/2022

 

 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore sociálna práca

Požadovaná prax: výhodou

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet, Microsoft Powerpoint

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: - znalosť príslušnej legislatívy najmä: Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Dohovor o právach dieťaťa. Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

Doplňujúce požiadavky: vodičské oprávnenie sk.“B“ – aktívny vodič

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Darina Pagáčová- PAM, tel. 0910 465 717, e-mail: pam.ilavaklobusice@ded.gov.sk

Mgr. Adriana Doleželová, tel. 0918877862, e-mail: socialne1.ilavaklobusice@ded.gov.sk

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

 a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,

 b) profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list

c) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

d) odpis z registra trestov ( preukázanie bezúhonnosti)

e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov

g) písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 29.04.2022. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpoklad realizácie výberového konania je 07.05.2022.