OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Práca so zamestnancami

 

Zamerali sme sa na nasledovné kroky:

  1. budovanie tímov jednotlivých skupín

  2. získanie istoty vo vychovávateľských zručnostiach

  3. poradenstvo, supervízia, servis všetkým zamestnancom priameho kontaktu – vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, gazdiné, profesionálne rodiny. 

Budovanie tímov jednotlivých skupín

je vždy jednou z tém skupinových mesačných pedagogických porád. Dôraz je kladený na zjednotenie prístupov v reedukačnom programe, jeho dodržiavanie, dodržiavanie stanovených a prijatých pravidiel, vzájomnú kolegiálnu pomoc pri ich realizácii a vzájomnú otvorenosť pri riešení výchovných problémov, taktiež zapojenie pomocnej vychovávateľky a gazdinej do tohto procesu. Koordinátori skupín s prirodzenou autoritou kooperujú prácu v skupine. Dôraz je tiež kladený na odovzdávanie si poznatkov zo služieb a vzájomné nadväzovanie na predchádzajúce služby.

Získanie istoty vo vychovávateľských zručnostiach

je zabezpečované prostredníctvom metodického združenia, ktoré v zariadení funguje nepretržite a je zamerané nielen na sprostredkovanie informácií o najnovších poznatkoch a trendoch v psychológii, pedagogike, sociálnej práci a iných spoločenských vied, ale i na získavanie praktických zručností formou tréningov napr. pre zadávanie hraníc, práca s trestom, odmenou, logickým dôsledkom, stanovenie efektívneho výchovného opatrenia a pod.

Dôraz je kladený na dôslednú dennú, systematickú prípravu na vykonávanie priamej práce s deťmi, vlastnú kreativitu smerujúcu k budovanie väzieb s deťmi, rovesníckych a súrodeneckých väzieb, celkový rozvoj dieťaťa tak, aby bolo schopné sa s čo najmenšími rozdielmi zaradiť medzi bežnú populáciu. 

Poradenstvo, supervízia, servis všetkým zamestnancom priameho kontaktu – vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, pomocní vychovávatelia s EA, profesionálne rodiny

V zariadení sa osvedčili konzultácie za účasti službukonajúcich vychovávateľov, odborného tímu a riaditeľky, pretože vytvárajú priestor preto, aby vychovávateľ nezostal bezradný, mal možnosť sa poradiť a dostalo sa vzniknutej situácii okamžitej intervencie . Konzultácie sú zamerané na:

a/ informácie ako a v čom bude službukonajúci vychovávateľ nadväzovať na predchádzajúcu službu

b/ čomu sa on sám bude venovať v daný deň

c/ predloží výchovný problém, s ktorým si sám nevie poradiť a požiada o radu ostatných prítomných

d/ v prípade potreby požiada o pomoc priamo do skupiny špeciálneho pedagóga, psychologičku, sociálnu pracovníčku alebo riaditeľku.

Supervízia je v centre zabezpečovaná vyškolenou supervízorkou.

Profesionálne rodiny sa zúčastňujú pravidelne mesačných pedagogických porad určených len pre profesionálne rodiny. Okrem toho sa zúčastňujú na metodických stretnutiach v centre, v prípade ich potreby aj konzultácií priamo s odborným tímom, či už v CDR alebo priamo v domácnosti profesionálnej rodiny.

Okrem interných stretnutí sa vychovávatelia zúčastňujú aj rôznych, školení, konferencií a pracovných stretnutí mimo centra.

Odborný tím a riaditeľka sú zapojení do prípravy profesionálnych rodín.

V súčasnosti je kapacita zariadenia  58 detí.

Počet zamestnancov:  43

Riaditeľka

Vychovávatelia: 12 

Pomocní vychovávatelia: 8

Pomocní vychovávatelia s EA: 4

PNR: 5 / 1 miesto neobsadené

Odborný tím:

psychológ: 2 /1 úväzok NP DEI NS III/

špeciálny pedagóg

sociálna pracovníčka

vedúca úseku starostlivosti o deti

Ekonomický úsek:

ekonómka

účtovníčka

hospodárka

personalista a mzdy

Prevádzkoví zamestnanci:

vodič - údržbár: 2

Terénna/ambulantná forma:

psychológ

sociálny pracovník