OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 14.12.2020 17:24:05 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Vízia do budúcnosti

Na základe doterajších skúsenosti budúcnosť našej práce vidíme 

 

  1. V pokračovaní v sanácii rodín tak, aby centrum bolo skutočne pre dieťa len dočasným pobytom

  2. V špecializovaní sa na poruchy správania sa. Stanovili sme si úlohu, reedukačný program prepracovať tak, aby smeroval k väčšej motivácii detí na odstraňovaní alebo eliminácii problémového správania sa. Prácu s deťmi            v špecializovanej skupine realizovať v kmeňovej budove.

  3. Pokračovať v skvalitňovaní práce s mladými dospelými tak, aby sa po odchode z centra boli schopní začleniť medzi bežnú populáciu a neboli odkázaní na ďalšiu sociálnu sieť.

  4. Vyhľadávať profesionálnu rodinu, ktorá by bola schopná zvládnuť dieťa s poruchami správania, vyžadujúce si vysoko individuálnu starostlivosť.

  5. Centrum bude pokračovať vo výkone opatrení terénnou a ambulantnou formou práce, na požiadanie UPSVaR TN napomáhať pri odstraňovaní výchovných problémov detí v rodinách, vykonávať sprevádzanie priamo v rodine, aby dieťa z nej nemuselo byť vôbec vyňaté.

  6. U detí s neúspešnou sanáciou i neúspešnou náhradnou rodinnou starostlivosťou pokračovať v udržiavaní kontaktu s rodinou /napr. rodičia bezdomovci, alkoholici/ pobytovou formou v zariadení v garzonke  centra/